•  

 

------------------------------------------------

حمایت از طرح های نیمه حرفه ای

طرح های نیمه حرفه ای به طرح هایی اطلاق می گردد که لزوماً نیاز محور(سفارشی) بوده و  پس از اجراء قابلیت ارائه به بهره بردار معتبر را داشته باشد. بهره بردار می بایست از مراکز معتبر ملی و یا استانی باشد.

دانلود فرم طرح های پیشنهادی نیمه حرفه ای

 

  •