سازمان بسیج علمی با تشکیل کارگروه های تخصصی (براساس مسائل استان) از نخبگان و صاحبنظران، خبرگان، فرهیختگان و دانش آموختگان که دارای راهکار عملیاتی حل مسائل و مشکلات استان و یا شهرستان می باشند و با حضور و مشارکت فعال بسیجیان منجر به توسعه شکوفایی استان می شود عضو می پذیرد.

 

*کمک به جذب، سازماندهی و تاثیرگذاری ظرفیت نخبگی و دانشی استان در راستای توسعه و شکوفایی و شناخت موانع پیشرفت استان

 

*ایجاد اندیشکده استان در راستای کمک رسانی علمی و فکری به تمامی نهادها و دستگاههای اجرایی در استان

 

*انجام جلسات هم اندیشی براساس مسائل و مشکلات استان لرستان جهت ارائه راهکارهای عملیاتی

 

*مطالبه گری علمی از مسئولین استان